Category Archives: Uncategorized

Gatekryss i Hamar på kveldstid

Vedtak om avvikling av IKA Øst i Løten, Hamar og Stange

Den 12. februar ble det i Løten og Stange gjort kommunestyrevedtak om avvikling av IKA ØSt. Vedtakene var likelydende:
1. Stange kommunestyre/Løten kommune vedtar ny selskapsavtale for IKA Øst slik det fremgår av vedlegg 3 til rådmannens saksfremlegg.
2. Stange kommunestyre/Løten kommune vedtar å avvikle IKA Øst IKS.
3. Løten kommune/Stange kommune søker medlemskap i et IKA med fullverdig tjenestetilbud.
4. Det digitale depotet til Løten kommune/Stange kommune lagres på en sikker måte som en mellomløsning om det ikke kan avleveres til et IKA umiddelbart i forbindelse med avvikling.
5. Ved avvikling av selskapet skal verdien av de uttredende kommunenes innskudd bli avregnet mot påløpte fremtidige forpliktelser, herunder fremtidige pensjonskostnader.

Den 26. februar ble følgende kommunestyrevedtak vedtatt i Hamar:
1. Hamar kommunestyre vedtar ny selskapsavtale for IKA Øst slik det fremgår av vedlegg 3 til rådmannens saksfremlegg.
2. Hamar kommunestyre vedtar å avvikle IKA Øst IKS.
3. Hamar kommune må sørge for lokaler for bevaring av historiske papirarkiver i henhold til kravene i arkivloven, enten i egne lokaler eller i et IKAsamarbeid. Hamar kommunestyre mener at en felles løsning for dagligarkiv og tilhørende funksjoner i samarbeid med Stange, Løten og HIKT framstår som en framtidsrettet løsning. Det bes om at det startes en dialog med HIKT og aktuelle kommuner for å undersøke mulighetene for et slik samarbeid. Det undersøkes også om HIKT kan ivareta historiske digitalt skapte arkiver for Hamar kommune inntil en permanent løsning for depotfunksjon er på plass.
4. Det digitale depotet til Hamar kommune lagres på en sikker måte som en mellomløsning om det ikke kan avleveres til et IKA umiddelbart i forbindelse med avvikling.
5. Ved avvikling av selskapet skal verdien av de uttredende kommunenes innskudd bli avregnet mot påløpte fremtidige forpliktelser, herunder fremtidige pensjonskostnader.

(Foto: John Christian Fjellestad under Creative Commons)

Mediaoppslag om elevmapper

I Dagsavisen 20.11.13 hevdes det at alle elevmapper skal til Riksarkivet:
– se Dagsavisen.

Flere andre fulgte opp, for eksempel VG Nett.

Elevmapper fra grunnskole og videregående skole er kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale som selvsagt ikke skal leveres til Riksarkivet, men innleveres til de respektive kommunale arkivinstitusjoner. Elevmappene inneholder bl.a. rettighetsdokumentasjon, som er viktig å bevare. Arkivmateriale som oppbevares ved en arkivinstitusjon, skal selvsagt behandles i henhold til gjeldende regelverk og personvernbestemmelser.

Det er ventet en presisering fra Riksarkivaren i løpet av dagen 21.11.13