Lover og regler

Aktuelle lover, forskrifter og instrukser som regulerer arkivarbeidet.

Lover:
Arkivloven – lov om arkiv 4.12.1992 nr. 126 – trådte i kraft 1.1.1999 med endringer senest ved lov 18.5.2001.
Offentlighetsloven – lov om offentlighet i forvaltningen ble vedtatt 19.6.1970 nr. 69 og trådte i kraft 1.7.1971 med endringer senest ved lov 14.1.2005 nr. 6.
Forvaltningsloven – lov 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker med endringer sist ved lov 17.12.2004 nr. 101 fra 1.1.2005.
Sikkerhetsloven – lov om forebyggende sikkerhetstjeneste 20.3.1998 nr. 10. Trådte i kraft 1.7.2001. Sist endret 17.6.2005 nr. 81 fra 1.1.2006.
Personopplysningsloven
Arbeidsmiljøloven – lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17.6.2005 nr. 62. Sist endret 29.6.2007 nr. 42 fra 1.11.2007.
Regnskapsloven – lov om årsregnskap mv. 17.7.1998 nr. 56. Ikrafttredelse 1.1.1999. Sist endret 15.12.2006 nr. 88, trådte i kraft 1.1.2007.
Pliktavleveringsloven – lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument 9.6.1989 nr. 32. Ikrafttredelse 1.7.1990.
eSignaturloven – lov om elektronisk signatur 15.6.2001 nr. 81, trådte i kraft 1.7.2001.

Forskrifter, bestemmelser og instrukser:
Arkivforskriften
Riksarkivarens forskrift

Andre publikasjoner som har status som regelverk:

Noark-standarden
Forskrift om personellsikkerhet. Fastsatt 29.6.2001 nr. 722. Ikrafttredelse 1.7.2001. Sist endret 21.12.2005 nr. 1609 fra 23.1.2006.
Forskrift om informasjonssikkerhet. Fastsatt av Forsvarsdepartementet 1.7.2001 nr. 744. Ikrafttredelse 1.7.2001.
Personopplysningsforskriften – forskrift om behandling av personopplysninger. Fastsatt 15.12.2000 nr. 1265. Siste endret 16.2.2006.
Beskyttelsesinstruksen – instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter. Fastsatt 17.3.1972 nr. 3342. Ikrafttredelse 1.7.1972. Sist endret 29.6.2001 nr. 723 fra 1.7.2001.
eForvaltningsforskriften – forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen 25.6.2004 nr. 988, trådte i kraft 1.7.2004.