Om IKA Øst

IKA Øst IKS ble opprettet 28.09.2010 som et interkommunalt selskap. IKA Øst eies av Hedmark fylkeskommune og kommunene Stange, Ringsaker, Hamar og Løten. Selskapet har vært i løpende drift fra 16.04.2012. Daglig leder tiltrådte 16.04.12.

Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst) er et offentlig organ i hht. Arkivloven, § 2 g. Offentlige organer i Norge har plikt til å ha arkiv, jf. Arkivloven, § 6.

Formålet for IKA Øst er å legge til rette for rasjonell, funksjonsdyktig og effektiv gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser i forhold til arkivdeponering. Selskapet skal i tillegg drive veiledning overfor kommunene og fylkeskommunen i henhold til arkivlovens bestemmelser.

IKA Øst har sitt hovedkontor på Hamar, og IKA Øst er samlokalisert med Statsarkivet i Hamar.

Opprettelsen av IKA Øst bygger på erkjennelsen om at “det haster med å få på plass ekspertise som kan bistå kommunene og fylkeskommunen med å bevare elektroniske arkiver for ettertiden” – (fra vurderingen og konklusjonen om opprettelse av IKA Øst).

Det akutte behovet for depottjenester for elektronisk arkivmateriale (arkivmateriale som er skapt digitalt) generelt, er ytterligere bekreftet gjennom Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor – Dokument 3:13 (2009-2010). I denne rapporten er det også vist til at Stortinget har framhevet at “… bevaring av elektronisk arkivmateriale er et arbeid som haster hvis vår kollektive hukommelse skal ivaretas for framtiden”.

IKA Øst er derfor i første omgang opprettet for å sikre medlemmenes bevaringsverdige, elektroniske arkivmateriale for ettertiden.