Organisasjon

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av fem faste medlemmer med varamedlemmer. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant.

Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. En representant fra Statsarkivet har møterett i styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål i selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett, og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Børge Strand tiltrådte som daglig leder den 16. april 2012 og er selskapets eneste ansatte.